Bijlagen

Toelichting afkortingen

Toelichting afkortingen

Afkorting

Omschrijving

3 O’s

Onvoorzien, Onvermijdelijk (of Onontkoombaar), Onuitstelbaar

AED

Automatische Externe Defibrillator

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AOW

Algemene OuderdomsWet

APPA

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ARN

Afvalverwerking Regio Nijmegen

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

B&W

Burgemeester en Wethouders

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

BCF

BTW CompensatieFonds

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BHBD

Samenwerkingsverband Beuningen, Heumen, Berg en Dal

BIBOB

Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door Openbaar Bestuur

BIZ

Bedrijven Investerings Zone

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar

BOV

Bestuurlijke Overeenkomsten Verstedelijking

BRN

Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BVO DRAN

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen

CAO

Collectieve ArbeidsOvereenkomst

CCB

Contact Centrum Berg en Dal

CISO

Chief Information Security Officer

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid

CPB

Centraal PlanBureau

DAR

Dienst Afvalstoffen en Reiniging

DIV

Documentaire Informatie Voorziening

DNB

De Nederlandse Bank

DVO

DienstVerleningsOvereenkomst

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

EMU

Economische en Monetaire Unie

FG

Functionaris Gegevensbeheer

FMP

Financieel MeerjarenPerspectief

Fte

Fulltime equivalent

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GBS

Gebouw Beheers Systeem

GGD

Gemeentelijke GezondheidsDienst

GR

Gemeenschappelijk Regeling

GREX

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk RioleringsPlan

GS

Gedeputeerde Staten

GW

Gemeentewet

HALT

Het ALTernatief : Preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit

HRM

Human Resource Management

HR21

functiewaarderingssysteem voor gemeenten

I&A

Informatisering & Automatisering

IBA

Individuele Behandeling van Afvalwater

IBO

Instituut Bijzonder Onderzoek

IBOR

Integraal Beheer Openbare Ruimte

ICT

Informatie- en Communicatie technologie

IEGG

In Exploitatie Genomen Gronden

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IRvN

ICT Rijk van Nijmegen

I&P

Inkomen & Participatie

ISO

Information Security Officer

IV3

Informatie Voor Derden

KCA

Klein Chemisch Afval

KRW

Kader Richtlijn Water

KTO

Klant Tevredenheid Onderzoek

KvK

Kamer van Koophandel

LOP

Landschaps Ontwikkelings Plan

MARN

Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen

MIP

Meerjaren InvesteringsPlan

MGR

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling

MKB

Midden- en kleinbedrijf

OBGZ

Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

ODRN

OmgevingsDienst Regio Nijmegen

OGGZ

Openbare Geestelijke GezondheidsZorg

OM

Openbaar Ministerie

OR

Ondernemingsraad

OZB

Onroerend Zaak Belasting

P&C

Planning & Control

P&O

Personeel & Organisatie

Pfo

Portefeuillehouderoverleg

PGB

Persoonsgebonden Budget

PM

Pro Memorie

PW

Participatiewet

RBT-KAN

Regionaal Bureau voor Toerisme – Knooppunt Arnhem Nijmegen

RDW

RijksDienst voor Wegverkeer

RIE

Risico Inventarisatie en Evaluatie

RO

(wet) Ruimtelijke Ordening

ROB

Regionaal OndersteuningsBureau

RPB

Regionaal Programma Bedrijventerrein

RUD

Regionale uitvoeringsdiensten

RvN@

Beweging die ondernemers, overheden en onderwijsinstelling bij elkaar brengt

Sisa

Single information single audit

SMV

Sociaal Maatschappelijke Visie

STER

Stichting Toerisme En Recreatie

SVB

Sociale Verzekerings Bank

TOP

Toeristisch Opstap Punt

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

VCP

VerkeersCirculatiePlan

VJN

VoorJaarsNota

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VPB

Vennootschapsbelasting

VRGZ

VeiligheidsRegio Gelderland-Zuid

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

VTU

Voorbereiding Toezicht en Uitvoering

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

WABO

Wet Algemene Bepaling omgevingsrecht

WEB

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Wet BUIG

Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten

Wet FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

WI

Wet Inburgering

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOO

Wet Open Overheid

WOR

Wet op de Ondernemingsraden

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2023 12:46:59 met de export van 09/25/2023 11:10:27