Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

Deze paragraaf gaat over de belastingen en heffingen die een gemeente mag innen. We gaan in op de volgende onderdelen:

  • de verwachte (geraamde) belastinginkomsten
  • het beleid over de lokale heffingen
  • een overzicht van de diverse heffingen
  • een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid
  • een aanduiding van de lokale lastendruk

De gemeente mag een aantal belastingen en heffingen innen. Deze gemeentelijke belastingen en heffingen maken voor ongeveer 16% deel uit van de gemeentelijke inkomsten. We maken in het gemeentelijk belastinggebied onderscheid tussen:

  • belastingen, dit zijn onder andere de onroerendezaakbelastingen (OZB), BIZ- belasting, toeristenbelasting en forensenbelasting: de opbrengst hiervan is niet gekoppeld aan bepaalde diensten die wij aanbieden.
  • bestemmingsheffingen, zijn heffingen die gekoppeld zijn aan een bepaalde dienst van de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges.

Stand van zaken Voorjaarsnota
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen over de lokale heffingen. Onderstaande link leidt naar de tekst van de paragraaf van de begroting 2023.

Paragraaf Lokale heffingen Programmabegroting 2023

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2023 12:46:59 met de export van 09/25/2023 11:10:27