Bijlagen

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

                       Raadsvoorstel

Griffiersnummer:

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2023

Datum B&W-vergadering

6 juni 2023

Datum raadsvergadering

13 juli 2023

Datum carrousel:

5 juli 2023

Portefeuillehouder:

M.A. Barber

Ambtenaar:

R. Arts

E-mailadres:

R.Arts@bergendal.nl

Zaaknummer:

Z-23-102996

Documentnummer:

VB/Raad/23/01576

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

  1. De Voorjaarsnota 2023 vast te stellen.
  2. Het tekort voor 2023, als dit zich daadwerkelijk voordoet bij de jaarrekening, te onttrekken aan de algemene reserve.
  3. De begroting 2023 overeenkomstig de voorgaande beslispunten te wijzigen met € 1.425.000 nadelig.

Inleiding

In de programmabegroting 2023 zijn de ambities, doelen en resultaten beschreven. De
Voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2023. In de Voorjaarsnota rapporteren we over financiële afwijkingen en de inhoudelijke voortgang. Hoe ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten en komen we hiermee dichter bij onze doelen (en ambities).Wij bieden de Voorjaarsnota digitaal aan via een webversie op ons portal https://programmavan.bergendal.nl/

Waar vindt u de stand van zaken van de resultaten in de webversie?
Bij het onderdeel “wat gaan we daarvoor doen” van elk programma noemen we per onderwerp eerst de te behalen resultaten uit de begroting en daarna de stand van zaken tot het voorjaar 2023. Bij de paragrafen presenteren we deze informatie op dezelfde wijze. Bij elk programma vermelden we ook welke budgetten we aanpassen, met hoeveel, en geven we per wijziging een toelichting.

Beoogd effect

Volgens de Financiële Verordening Berg en Dal 2021 informeren wij de gemeenteraad tussentijds over de inhoudelijke en financiële afwijkingen die zich voordoen in de uitvoering van de lopende begroting 2023. De eerste rapportage over 2023 is de Voorjaarsnota.

In de Voorjaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht.
De grootste verschillen zijn:

-

Algemene uitkering

+  69

-

Kosten bedrijfsvoering

- 450

-

Sociaal Team

- 400

-

Openbaar groen

-   63

-

Sporthallen/ zwembad

-   36

-

Donatie aardbeving Turkije/ Syrië

-   35

-

Watertappunten

-   38

-

Uitvoeringsagenda onderwijs

-   30

-

Maatschappelijke opvang

-   30

-

Overige mutaties

-   92

-

Eerdere besluitvorming door de raad

- 320

Totaal

- 1.425

De twee grootste verschillen betreft personele kosten. Een toelichting hierop vindt u in de samenvatting van de Voorjaarsnota (pagina 6).

Kanttekening

We rapporteren naar de toestand van begin april
De informatie in de Voorjaarsnota is gebaseerd op de informatie die begin april bij ons bekend was. Nieuwe mutaties en ontwikkelingen nemen we mee in de Najaarsnota. Tussentijds informeren wij u over onder andere over de meicirculaire en andere ontwikkelingen van enige omvang.

Algemene teksten wijzigen in principe niet
In de Voorjaarsnota staan een aantal algemene teksten die we over hebben genomen uit de begroting 2023. Deze teksten wijzigen we in principe niet. Het kan zijn dat daardoor de inhoud niet helemaal actueel is op dit moment.

Financiële onderbouwing

Welk financieel beeld laat de Voorjaarsnota zien?
Op 10 november 2022 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2023 vastgesteld. Het begrotingssaldo van de primaire begroting was € 348.000 positief. Tegelijkertijd is de eerste begrotingswijziging vastgesteld (€ - 50.000). Daarin zijn onder andere meegenomen de bijstelling van de Algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2022, het terugdraaien van de bezuiniging ‘verhalen onkosten op evenementen’ (amendement) en de inzet van de algemene reserve voor diverse incidentele claims.
Het begrotingsoverschot na de 1e begrotingswijziging was € 298.000 voordelig.

Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Voorjaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo nu met € 1.425.000 nadelig bij.
Het begrotingssaldo komt daarmee op € 1.127.000 nadelig. Zie onderstaande tabel.

Als we, bij het opstellen van de jaarrekening 2023, werkelijk een negatief rekeningresultaat hebben, dan onttrekken we dit aan de algemene reserve. Dit doen we door de resultaatbestemming bij de jaarrekening. Het saldo van de algemene reserve is hiervoor meer dan voldoende.

Het FMP laat voor 2023 en 2026 nog een flink negatief begrotingssaldo zien. We verwachten nog een compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen te krijgen. Daarnaast krijgen we in 2023 een aanvullende rijksuitkering voor jeugdzorg (voogdij). Meer duidelijkheid hierover volgt in de meicirculaire 2023. We verwachten dat dit een positief effect heeft op ons begrotingssaldo.  Hierover krijgt u een raadsinformatienota en we nemen dit mee bij het opstellen van de begroting 2024. Ook zijn we nog in afwachting van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. We verwachten dat deze een negatief effect op onze begroting zullen hebben.

Hieronder staat het overzicht van het verloop van de algemene reserves.

Om u een goed beeld te geven is het saldo van de jaarrekening 2022 (€ 7.013.000) al verwerkt in het saldo van de algemene reserve vrij besteedbaar.

Communicatie

De webversie van de Voorjaarsnota 2023 is te lezen via https://programmavan.bergendal.nl/ .

Aanpak/uitvoering

Na vaststelling sturen wij de Voorjaarsnota 2023 naar de provincie, zodat zij als toezichthouder op de hoogte is van de (financiële) ontwikkeling van onze gemeente.

Burgemeester en wethouders

De secretaris,

De burgemeester,

E.W.J. van der Velde

mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage

  1. Voorjaarsnota 2023

Bijlage ter inzage griffier

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Berg en Dal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2023.

overwegende dat in de Voorjaarsnota de nu te verwachten mutaties in de begroting 2023 naar de stand van begin april 2023 zijn verwerkt:

b e s l u i t  :

  1. De Voorjaarsnota 2023 vast te stellen.
  2. Het tekort voor 2023, als dit zich daadwerkelijk voordoet bij de jaarrekening, te onttrekken aan de algemene reserve.
  3. De begroting 2023 overeenkomstig de voorgaande beslispunten te wijzigen met € 1.425.000 nadelig.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal
op 13 juli 2023,

De raadsgriffier,         De voorzitter,

mr. G.A.J. Winters

mr. M. Slinkman

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2023 12:46:59 met de export van 09/25/2023 11:10:27