Home

Algemeen

Samenvatting

Op 10 november 2022 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging vastgesteld. Het begrotingssaldo van de primaire begroting was € 348.000 voordelig. De eerste begrotingswijziging had een nadelig saldo van € 50.000. Het begrotingssaldo na de 1e begrotingswijziging was € 298.000 voordelig.

Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Voorjaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo nu met € 1.425.000 nadelig bij.
Het begrotingssaldo komt daarmee op € 1.127.000 nadelig. Zie onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Hoofdstuk

Bedrag

Primaire begroting

348

V

Begrotingsresultaat na vaststelling (10 november 2022)

348

V

Voorjaarsnota 2023

>

1e begrotingswijziging

-50

N

>

verwerkte besluitvorming

-320

N

>

overige ontwikkelingen

-1.105

N

-1.475

N

Begrotingsresultaat na voorjaarsnota 2023

-1.127

N

In deze Voorjaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht. Het betreft veelal autonome ontwikkelingen waar we niet op kunnen sturen. De grootste mutaties zijn:

-

Algemene uitkering

+  50

-

Kosten bedrijfsvoering

- 450

-

Sociaal Team

- 400

-

Openbaar groen

-   63

-

Sporthallen/ zwembad

-   36

-

Donatie aardbeving Turkije/ Syrië

-   35

-

Watertappunten

-   38

-

Uitvoeringsagenda onderwijs

-   30

-

Maatschappelijke opvang

-   30

-

Overige mutaties

-   73

Totaal

- 1.105

Hieronder staat een overzicht met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Voorjaarsnota.

Bedragen x €1.000

Programma

Begroting

Mutaties

Begroting

Meerjarenbegroting

2023

t/m

2023

2024

2025

2026

Primair

VJN

na VJN

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Inwoner

-39.318

-2.038

-41.356

-39.640

-38.512

-38.339

Onze buurt

-15.345

-1.670

-17.015

-16.163

-16.493

-16.564

Onze gemeente

-6.143

-344

-6.487

-6.347

-6.376

-6.397

Ons geld

71.722

1.665

73.387

72.679

72.278

67.617

Overhead

-11.574

-632

-12.206

-11.617

-11.644

-11.611

Saldo rekening baten en lasten

-659

-3.020

-3.678

-1.088

-748

-5.293

Toevoeging aan reserves

-330

0

-330

-322

-313

-303

Onttrekking aan reserves

1.337

1.545

2.882

1.291

1.236

1.227

Resultaat rekening baten en lasten

348

-1.475

-1.127

-118

175

-4.370

Daarnaast spelen er een aantal algemene ontwikkelingen die financiële gevolgen voor de begroting hebben. Hieronder gaan we in op een drietal ontwikkelingen.

1. Prijsstijgingen (inflatie en energie)
Diverse oorzaken, zoals het tekort aan grondstoffen, groeiende economie, conflict tussen Rusland en Oekraïne leiden sinds enige tijd tot een hogere inflatie dan die we gewend zijn. Deze hogere inflatie heeft financiële gevolgen voor onze begroting. In deze voorjaarsnota is een aantal budgetten aangepast voor prijsstijgingen. Voor de verhoging van de budgetten voor zorgkosten en energiekosten in deze voorjaarsnota hebben we de stelpost prijsontwikkelingen ingezet voor een bedrag van € 1.021.000.
Mogelijk krijgen we een hogere algemene uitkering, omdat deze uitkering gekoppeld is aan de rijksuitgaven. Deze uitgaven stijgen ook door inflatie. Meer informatie hierover krijgen we bij de meicirculaire 2023.

2. Opvang vluchtelingen Oekraïne
In deze voorjaarsnota ramen we een budget van € 4 miljoen aan rijksuitkering voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit bedrag ramen we ook aan de uitgavenkant. Deze mutatie heeft dus geen invloed op het begrotingssaldo. De duur van de oorlog in Oekraïne is niet in te schatten. Zolang deze situatie bestaat, betekent dit een extra taak voor onze gemeente. Dit gaat ten koste van de reguliere werkzaamheden. Ook zetten we extra medewerkers in voor onder andere burgerzaken, zorgloket, inkomen en participatie.

3. Personele ontwikkelingen
De arbeidsmarkt is flink in beweging. We zien dat medewerkers tegenwoordig sneller van baan veranderen. De hogere mobiliteit schreven we aanvankelijk toe aan de corona-periode. Maar het lijkt aan te houden en een gegeven te worden waar we rekening mee moeten houden. De hogere mobiliteit zorgt voor veel vacatures. En dat veroorzaakt weer een hogere werkdruk bij de zittende medewerkers.
Daarnaast merken we dat er nog steeds schaarste heerst in vele vakdisciplines, waardoor sommige vacatures maar moeilijk op te vullen zijn.
Tot slot worden we geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim. En vooral met langdurige uitval.
Al met al betekent dit dat we veel mensen moeten inhuren om de gaten te dichten, zodat de dienstverlening kan doorgaan. Daarbij merken we dat de tarieven voor inhuur flink aan het stijgen zijn. Hierdoor zijn de budgetten die we vooraf voor inhuur hebben geraamd al vroeg in het jaar volledig benut.
We hebben een inventarisatie gemaakt van de inhuurkosten die we voor de rest van het jaar nog verwachten. We denken op dit moment nog € 400.000 extra nodig te hebben voor het Sociaal Team  (zie 2.15) en € 450.000 voor de rest van de organisatie. Deze bedragen ramen we dan ook bij op de stelpost inhuur.

Daarnaast is er een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren afgesloten. Op basis van het concept- akkoord is een globale doorrekening gemaakt. We verwachten een uitzetting van ongeveer € 250.000. Omdat het een concept- akkoord is, hebben we deze mutatie nog niet verwerkt in deze voorjaarsnota.

Bij de najaarsnota komen we hier op terug. Dan maken we ook een analyse van de besteding van de personele budgetten. De ervaring leert dat we dan kunnen melden dat een aantal budgetten niet volledig is benut, wat weer een stukje compensatie oplevert.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2023 12:46:59 met de export van 09/25/2023 11:10:27