Home

Algemeen

Voorwoord

Welkom bij onze Voorjaarsnota 2023!

In de Programmabegroting 2023 hebben wij onze ambities, doelen en resultaten voor 2023 beschreven. Ook de geraamde inkomsten en uitgaven staan in de begroting.
Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage voor 2023 is de Voorjaarsnota.

Deze rapportage gaat over:

  1. Hoe ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten?
  2. Welke geraamde inkomsten en uitgaven passen we aan?

Hoever zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten en ambities?
Per programma hebben we de actuele stand van zaken van de doelen en resultaten beschreven en de financiële gevolgen hiervan verwerkt.

Welke geraamde inkomsten en uitgaven passen we aan?
De grootste nadelige afwijkingen worden veroorzaakt door bedrijfsvoeringskosten (inhuur), Sociaal Team en openbaar groen. De grootste voordelige afwijking wordt veroorzaakt door de Algemene uitkering.

De mutaties uit deze Voorjaarsnota leiden tot een begrotingssaldo voor 2023 van € 1.127.000 nadelig. Het tekort voor 2023 halen we uit de algemene reserve. Het saldo van de algemene reserve is meer dan voldoende.

Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in de bijlagen. Klik hier om direct naar hetraadsvoorstelte gaan.

Met vriendelijke groet,

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2023 12:46:59 met de export van 09/25/2023 11:10:27