Bijlagen

Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief

Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief

Hieronder vindt u de specificatie van het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP).

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

FMP Programmabegroting 2023

348

272

535

-5.622

Besluitvorming tot Voorjaarsnota:

1e begrotingswijziging

-50

-10

-11

1.599

Overloopwijziging

-

-6

-6

-6

Actualiseren vervangingsschema speelplekken Berg en Dal 2023-2026

-45

-45

-45

-45

Amendement Inkomensgrens Doe Mee- regeling Berg en Dal

-110

-110

-110

-110

Begrotingswijziging Munitax 2023

-165

-

-

-

Energiecompensatie verenigingen en stichtingen met maatschappelijk vastgoed

- eenmalige tegemoetkoming energiekosten

-600

-

-

-

- inzet stelpost inflatie voor energiecompensatie

600

-

-

-

Aanvullend budget sanering zoutloods

-

-3

-3

-3

Stimuleringsfonds Toekomstbestendig Wonen Gelderland

-

-

-

-

Totaal besluitvorming tot Voorjaarsnota

-370

-174

-175

1.436

Mutaties Voorjaarsnota

Uitvoeringsagenda onderwijs

-30

-

-

-

Bijstelling zorgkosten voor inflatie

-216

-216

-216

-216

Inzet stelpost prijsontwikkeling voor zorgkosten

216

216

216

216

Indexering subsidies

-25

-25

-25

-25

Indexering subsidies Forte Welzijn

-14

-14

-14

-14

Inzet stelpost prijsontwikkeling voor indexering subsidie Forte

14

Inburgering

- kosten inburgering

-319

-152

-152

-152

- SPUK bijdrage inburgering

319

152

152

152

Nationaal Programma Onderwijs

- kosten

-391

-

-

-

- rijksbijdrage

391

-

-

-

Onderwijshuisvesting Oekraïne

- rijksbijdrage

129

-

-

-

- kosten

-129

-

-

-

Ambulantisering GGZ

- bijdrage gemeente Nijmegen

216

-

-

-

- kosten

-216

-

-

-

Maatschappelijke opvang

30

30

30

30

Huishoudelijke hulp

-299

-299

-299

-299

Inzet stelpost prijsontwikkeling voor kosten huishoudelijke hulp

299

299

299

299

Versterking clientondersteuning

- rijksbijdrage

50

-

-

-

- kosten

-50

-

-

-

Opvang vluchtelingen Oekraïne

- rijksbijdrage

4.000

-

-

-

- kosten opvang

-4.000

-

-

-

Lokale Ontwikkelstrategie/LEADER

- bijdrage kosten Lokale Ontwikkelstrategie/LEADER

-4

-

-

-

- inzet post onvoorzien voor Lokale Ontwikkelstrategie/LEADER

4

-

-

-

Sociaal Team

-400

-

-

-

Kantinebeheer sporthal Heuvelland

-22

-22

-22

-22

Grondzaken

-12

-12

-12

-12

Afval

11

11

11

11

Kosten dierenbescherming

-10

-10

-10

-10

Informatiepunt Digitale Overheid

- subsidie bibliotheek

-35

-35

-35

-35

- rijksbijdrage

35

35

35

35

Sportvelden Germania

12

-

-

-

Sportakkoord

- rijksbijdrage

15

-

-

-

- kosten Sportakkoord

-15

-

-

-

Lokaal preventieakkoord

-

-

-

-

- rijksbijdrage

20

-

-

-

- kosten

-20

-

-

-

Sporthallen/ zwembad

-36

-36

-36

-36

Onderhoud openbare verlichting

-25

-25

-25

-25

Natuurlijk groen

-63

-78

-58

-58

Watertappunten

-38

-3

-3

-3

Riolering

-

-

-

-

- aanpassing diverse budgetten

-235

-10

-10

-10

- aanwending voorziening riolering

235

10

10

10

Prestatieafspraken woningcorporaties/verhuiscoach

-10

-10

-10

-

Woningmarktonderzoek/ woonvisie

5

-12

-

-8

Beëindigen voorbereidingen fiets-voetveer Bemmel-Ooij

6

6

6

6

Opstellen integriteitsprotocol

-20

-

-

-

Algemene uitkering

69

18

18

17

Wet goed verhuurderschap

-23

-23

-24

-22

Wet kwaliteitsborging bouw

5

5

5

5

Donatie aardbeving Turkije/Syrië

-35

-

-

-

Bijstelling energiekosten

-492

-

-

-

Inzet stelpost prijsontwikkeling voor energiekosten

492

-

-

-

Proceskosten

-15

-15

-15

-15

Klare Taal

-10

-

-

-

Kosten bedrijfsvoering

-459

-9

-9

-9

Diverse kleine mutaties

-9

-6

-6

-6

Totaal mutaties Voorjaarsnota

-1.105

-231

-199

-197

Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota 2023

-1.475

-404

-374

1.239

Actueel FMP

-1.127

-132

162

-4.383

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2023 12:46:59 met de export van 09/25/2023 11:10:27